TỰ GIỚI THIỆU

Đã dạy:
- anh văn thương mại giao tiếp cho người đi làm giáo trình Market leader
- anh văn cho học sinh lớp 4 giáo trình I-learn smart start
- anh văn cho cho học sinh lớp 12