DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Tiếng Anh - Đối tượng: Lớp 5
◦ Mã Việc làm: 222182
◦ Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Lớp 5
◦ Môn: Tiếng Anh
◦ Học phí: 800,000 đồng
◦ Ngày nhận lớp: 13/07/2018
Thông tin lớp:

-Yêu cầu: Giáo viên đúng chuyên ngành sư phạm tiếng anh có kinh nghiệm dạy av các bé

-Nơi dạy: khu dân cư Hồng Phát
-Thời gian:sx học viên

Dạy môn: Tiếng Anh - Đối tượng: Lớp 9
◦ Mã Việc làm: 222179
◦ Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Lớp 9
◦ Môn: Tiếng Anh
◦ Học phí: 800,000 đồng
◦ Ngày nhận lớp: 13/07/2018
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: Giáo viên đúng chuyên ngành tiếng anh có kinh nghiệm từ 3 năm
-Nơi dạy: Khu dân cư Hồng Phát

-Thời gian: Buổi tối

Dạy môn: Tiếng Anh - Đối tượng: Lớp 9
◦ Mã Việc làm: 209884
◦ Địa điểm: Cái Răng - Cần Thơ
◦ Số buổi / tuần: 3
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Lớp 9
◦ Môn: Tiếng Anh
◦ Học phí: 1,200,000 đồng
◦ Ngày nhận lớp: 02/04/2018
Thông tin lớp:

- yêu cầu: Giáo viên từ 3 năm kinh nghiệm trở lên

-Noi dạy: KDC 586
-Thời gian sắp xếp hv

Dạy môn: Tiếng Anh - Đối tượng: Lớp 9
◦ Mã Việc làm: 209005
◦ Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Lớp 9
◦ Môn: Tiếng Anh
◦ Học phí: 800,000 đồng
◦ Ngày nhận lớp: 04/03/2018
Thông tin lớp:

- yêu cầu: Giáo viên nữ đúng chuyên ngành có kinh nghiệm

- Nơi dạy: Phạm Ngũ Lão
- Thời gian: Tối /trưa thứ 4 và thứ 5

Dạy môn: Tiếng Anh - Đối tượng: Lớp 5
◦ Mã Việc làm: 208691
◦ Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Lớp 5
◦ Môn: Tiếng Anh
◦ Học phí: 700,000 đồng
◦ Ngày nhận lớp: 24/02/2018
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: Giáo viên nam nữ đúng chuyên ngành 

- Noi dạy 91B
-Thời gian:tối 2,3,4 từ 6h -7h30