DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Tiếng Anh C1 - Khung Châu Âu - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 84034
◦ Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình
◦ Số buổi / tuần: 4
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Tiếng Anh C1 - Khung Châu Âu
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 09/07/2016
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học bằng khá trở lên 

- Địa chỉ: Lộc Ninh Đồng Nới Quảng Bình