DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Các Môn Tiểu Học - Đối tượng: Lớp 2
◦ Mã Việc làm: 223688
◦ Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ
◦ Số buổi / tuần: 3
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Lớp 2
◦ Môn: Các Môn Tiểu Học
◦ Học phí: 750,000 đồng
◦ Ngày nhận lớp: 22/09/2018
Thông tin lớp:

Yêu cầu: sinh viên có kinh nghiệm

Nơi dạy: đường 3/2 
Thời gian: thứ 7, chủ nhật buổi sáng từ 7h sáng và tối thứ 5

Dạy môn: Tiếng Pháp - Đối tượng: Lớp 7
◦ Mã Việc làm: 223630
◦ Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Lớp 7
◦ Môn: Tiếng Pháp
◦ Học phí: 600,000 đồng
◦ Ngày nhận lớp: 19/09/2018
Thông tin lớp:

- Yêu cầu:giáo viên đã tốt nghiệp  có kinh nghiêm đúng chuyên môn
- Địa chỉ: kdc 91B

- Thời gian: sắp xếp với học sinh