DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Anh văn giao tiếp - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 224219
◦ Địa điểm: TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Anh văn giao tiếp
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 22/10/2018
Thông tin lớp:

- Địa chỉ: P6 My Tho Tien Giang
- Môn dạy: Giao Tiếp Căn Bản

Dạy môn: Tiếng Trung Quốc - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 210120
◦ Địa điểm: Chợ Gạo - Tiền Giang
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Tiếng Trung Quốc
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 11/04/2018
Thông tin lớp:

- Địa chỉ: Bình Hạnh Cho Gạo Tiền Giang
- Môn dạy: Tiếng Trung Cấp Tốc