TỰ GIỚI THIỆU

- Đã từng đi gia sư tiếng anh cấp 2, cấp 3 cho học sinh lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10 và gia sư tiếng anh giao tiếp cho sinh viên cao đẳng, đại học.
- đã từng đi gia sư các môn toán ôn thi đại học cho học sinh lớp 10 và đối tượng lớp 13 ; gia sư hóa, lý và sinh cho học sinh lớp 11 và lớp 12
- đã từng đi gia sư môn toán và tiếng việt cho học sinh lớp 4