TỰ GIỚI THIỆU

năm thứ nhất đại học dạy 1 học sinh lớp 8 môn toán và hóa

năm thứ 2 đại học dạy 1 học sinh lớp 9  môn toán, hóa, anh và 1 học sinh lớp 6 môn toán
năm thứ 3 đại học dạy 1 học sinh lớp 9 môn toán, và 1 học sinh lớp 7 môn toán và tiếng anh
năm thứ 4 đại học dạy 1hocj sinh lớp 8 môn toán và tiếng anh
năm thứ 5 đại học dạy 1 học sinh lớp9   môn toán và tiếng anh.