TỰ GIỚI THIỆU

Có khả năng dạy Ngữ văn lớp 6,7,8. Dạy học sinh nâng cao khả năng làm văn cũng như phần Tiếng Việt.