TỰ GIỚI THIỆU

tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin

hiện công tác tại TP Cà Mau