TỰ GIỚI THIỆU

- Đã từng dạy IELTS ở mức độ cơ bản.

- Có thể dạy av trong ngành du lịch (do đã từng làm việc trong lĩnh vực du lịch)
- Thạc sỹ Kinh tế Dạy & Học bằng ngôn ngữ Anh văn tại Viện Đào tạo Quốc tế ISB - ĐH Kinh tế TP.HCM