TỰ GIỚI THIỆU

Có 2 năm kinh nghiệm dạy học tiếng Nhật. Phương pháp dạy chu trong nghe nói.