TỰ GIỚI THIỆU

Có hai năm kinh nghiệm làm gia sư dạy lớp 4,5 tại các nhà thờ rạch súc,tại nhà riêng của học sinh.