TỰ GIỚI THIỆU

Cử nhân giáo dục tiểu học, đang giảng dạy tại trường Tiểu học chuẩn quốc gia mức độ 1