TỰ GIỚI THIỆU

Kinh nghiệm: (2 năm kinh nghiệm) 

Phương pháp dạy kèm: 
- Test kiến thức học sinh buổi đầu nhận lớp
- Nhận xét, phân loại học sinh qua bài test và rút ra phương pháp dạy học phù hợp với năng lực học sinh.
- Sau mỗi buổi học, cho học sinh phiếu bài tập về nhà để học sinh tự củng cố kiến thức..
- Cho học sinh ôn tập và làm bài kiểm tra sau mỗi chương, chuyên đề.