TỰ GIỚI THIỆU

1 năm  gia sư tại sài gòn 

và một năm dạy kem 3 học sinh tại tp vinh