TỰ GIỚI THIỆU

Luôn trao dồi đổi mới phương thức giảng dạy phù hợp cho từng đối tượng học sinh về năng lực, thái độ nhận thức của từng học sinh.