TỰ GIỚI THIỆU

Tôi đã từng dạy các em nhỏ ở gần nhà, dễ dàng gần gũi và nói chuyện với các em.