TỰ GIỚI THIỆU

- Kinh nghiệm gia sư 5 năm ( từ năm 2013-nay) 

- Phương pháp dạy khoa học, thực tế, theo sát với trình độ và nhận thức của học sinh.