TỰ GIỚI THIỆU

Bản thân có quá trình thực tiễn tiếp xúc với nhiều kiến thức trong các môn giảng dạy (lý thuyết và thực tế), đã tốt nghiệp Đại học năm 2019.