TỰ GIỚI THIỆU

Từng làm gia sư tại nhà. Từng mở lớp tại nhà trong VÒNG 2 năm