DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Tiếng Anh - Đối tượng: Lớp 7
◦ Mã Việc làm: 5922
◦ Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Lớp 7
◦ Môn: Tiếng Anh
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 02/08/2015
Thông tin lớp:

- Địa chỉ: To 18 Phan Dinh Phung - Môn dạy: Tiếng Anh , lop 7