DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Anh văn giao tiếp - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 11987
◦ Địa điểm: Thăng Bình - Quảng Nam
◦ Số buổi / tuần: 3
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Anh văn giao tiếp
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 23/04/2016
Thông tin lớp:

- Địa chỉ: Thăng Bình, Quảng Nam - Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp

Dạy môn: Anh văn giao tiếp - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 9677
◦ Địa điểm: Thăng Bình - Quảng Nam
◦ Số buổi / tuần: 3
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Anh văn giao tiếp
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 21/01/2016
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: Nhiệt tình - Địa chỉ: Ngõ 395 Tiểu La, TT Hà Lam, Thăng Bình Quảng Nam - Môn dạy: Tiếng Anh