DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Các Môn Tiểu Học - Đối tượng: Lớp 2
◦ Mã Việc làm: 6785
◦ Địa điểm: TX. Bắc Kạn - Bắc Cạn
◦ Số buổi / tuần: 4
◦ Số học sinh: 2
◦ Lớp: Lớp 2
◦ Môn: Các Môn Tiểu Học
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 16/09/2015
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: Nhiet tinh - Địa chỉ: T8.p. phung chí kiên tp bắc kan - Môn dạy: 2