DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Tiếng Anh - Đối tượng: Lớp 4
◦ Mã Việc làm: 318862
◦ Địa điểm: TP. Hòa Bình - Hoà Bình
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Lớp 4
◦ Môn: Tiếng Anh
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 16/09/2019
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: tốt
- Địa chỉ: Tổ 14 Phường Hưu Nghị Tp Hòa Bình
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 4