DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Tin học căn bản - Đối tượng: Chuyên đề, Chứng chỉ Tin học
◦ Mã Việc làm: 287550
◦ Địa điểm: Đông Hòa - Phú Yên
◦ Số buổi / tuần: 4
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Chuyên đề, Chứng chỉ Tin học
◦ Môn: Tin học căn bản
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 19/06/2019
Thông tin lớp:

- Địa chỉ: Hoà Hiệp Trung Đông Hoà
- Môn dạy: Excel