DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Anh văn giao tiếp - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 8543
◦ Địa điểm: Chợ Gạo - Tiền Giang
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Anh văn giao tiếp
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 29/11/2015
Thông tin lớp:

- Địa chỉ:ình N Binh Chợ Gạo - Môn dạy: anh văn