DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Tiếng Trung Quốc - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 207369
◦ Địa điểm: Ngô Quyền - Hải Phòng
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Tiếng Trung Quốc
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 28/11/2017
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: Luyện thi HSK
- Địa chỉ: Trần Nguyên Hãn
- Môn dạy: Tiếng Trung

Dạy môn: Tiếng Trung Quốc - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 11857
◦ Địa điểm: Hải An - Hải Phòng
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Tiếng Trung Quốc
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 18/04/2016
Thông tin lớp:

- Địa chỉ: van Cao,hai An Hai Phong - Môn dạy: Tieng Trung