DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Tiếng Nhật - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 172933
◦ Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang
◦ Số buổi / tuần: 5
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Tiếng Nhật
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 16/07/2017
Thông tin lớp:

- Địa chỉ: Thôn Song Khê 1, Xã Song Khê, TP Bắc Giang, T Bắc Giang
- Môn dạy: Tiếng Nhật

Dạy môn: Tiếng Nhật - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 171711
◦ Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang
◦ Số buổi / tuần: 3
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Tiếng Nhật
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 08/06/2017
Thông tin lớp:

- Địa chỉ: Song Khê- Tp.bắc Giang
- Môn dạy: Tiếng Nhật

Dạy môn: Tiếng Nhật - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 22810
◦ Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang
◦ Số buổi / tuần: 3
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Tiếng Nhật
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 26/05/2016
Thông tin lớp:

- Địa chỉ: Xương Giang - Bắc Giang - Môn dạy: Tiếng Nhật