DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Tiếng Trung Quốc - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 208904
◦ Địa điểm: Nghi Lộc - Nghệ An
◦ Số buổi / tuần: 6
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Tiếng Trung Quốc
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 01/03/2018
Thông tin lớp:

- Địa chỉ: Nghi Yên Nghi Lộc Nghệ An
- Môn dạy: Giao Tiếp Cơ Bảb

Dạy môn: Tiếng Trung Quốc - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 11740
◦ Địa điểm: Nghi Lộc - Nghệ An
◦ Số buổi / tuần: 6
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Tiếng Trung Quốc
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 12/04/2016
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: ko yeu cau - Địa chỉ: Nghi Xa Nghi Loc - Môn dạy: Nhap Mon

Dạy môn: Tiếng Trung Quốc - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 11739
◦ Địa điểm: TP. Vinh - Nghệ An
◦ Số buổi / tuần: 1
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Tiếng Trung Quốc
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 12/04/2016
Thông tin lớp:

- Địa chỉ: Nghi Xa Nghi Loc - Môn dạy: NhaMp on