DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Tiếng Pháp - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 84413
◦ Địa điểm: Hải Châu - Đà Nẵng
◦ Số buổi / tuần: 3
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Tiếng Pháp
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 28/07/2016
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: Dạy bảng chữ cái và giao tiếp thông dụng 

- Địa chỉ: Nguyen Huu Tho, Da Nang - Môn dạy: Tiếng Pháp