DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Anh văn giao tiếp - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 10933
◦ Địa điểm: TP. Cà Mau - Cà Mau
◦ Số buổi / tuần: 3
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Anh văn giao tiếp
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 14/03/2016
Thông tin lớp:

- Địa chỉ: Lộ Mới, Phường 8, Tp. Cà Mau - Môn dạy: Tiếng Anh Căn Bản