DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Toán học - Đối tượng: Lớp 10
◦ Mã Việc làm: 158893
◦ Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Lớp 10
◦ Môn: Toán học
◦ Học phí: 500,000 đồng
◦ Ngày nhận lớp: 22/02/2017
Thông tin lớp:

Yêu cầu: sinh viên nữ có kinh nghiệm dạy kèm

Đối tượng: học sinh nữ an khánh
Nơi dạy: 91B
Thời gian: chiều và tối sắp xếp với học sinh