DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Tiếng Trung Quốc - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 223311
◦ Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Tiếng Trung Quốc
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 03/09/2018
Thông tin lớp:

- Địa chỉ: 07 Bich Dao
- Môn dạy: Tieng Trung