DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Toán học - Đối tượng: Lớp 6
◦ Mã Việc làm: 276869
◦ Địa điểm: TP. Đà Lạt - Lâm Đồng
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Lớp 6
◦ Môn: Toán học
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 10/05/2019
Thông tin lớp:

- Địa chỉ: Hoàng Diệu.phường 5. Dalat
- Môn dạy: 6