DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Tiếng Anh - Đối tượng: Lớp 8
◦ Mã Việc làm: 222923
◦ Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Lớp 8
◦ Môn: Tiếng Anh
◦ Học phí: 800,000 đồng
◦ Ngày nhận lớp: 15/08/2018
Thông tin lớp:

-yêu cầu: Giáo viên là Nữ tốt nghiệp từ 3 năm trở lên có kinh nghiệm dạy nhiệt tình

-Nơi dạy: Đại Lộ Hòa Bình
-Thời gian: Sắp xếp học viên

Dạy môn: Tiếng Anh - Đối tượng: Lớp 10
◦ Mã Việc làm: 222747
◦ Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Lớp 10
◦ Môn: Tiếng Anh
◦ Học phí: 700,000 đồng
◦ Ngày nhận lớp: 07/08/2018
Thông tin lớp:

-yêu cầu: Giáo viên nữ đúng chuyên ngành

-Nơi dạy: Nguyễn Văn Cừ Gần Cầu Rạch Ngỗng
-Thời gian: sx học viên sau
-Học viên nữ học khá tiếng anh

Dạy môn: Tiếng Anh - Đối tượng: Lớp 7
◦ Mã Việc làm: 222071
◦ Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Lớp 7
◦ Môn: Tiếng Anh
◦ Học phí: 600,000 đồng
◦ Ngày nhận lớp: 09/07/2018
Thông tin lớp:

-Yêu cầu: SInh viên đúng chuyên ngành

-Nơi dạy: hẻm 51
-Thừoi gian: sx học viên

Dạy môn: Tiếng Anh - Đối tượng: Lớp 4
◦ Mã Việc làm: 221920
◦ Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Lớp 4
◦ Môn: Tiếng Anh
◦ Học phí: 500,000 đồng
◦ Ngày nhận lớp: 01/07/2018
Thông tin lớp:

-Yêu cầu: Sinh viên đúng ngành anh văn

-Nơi dạy: Lý tự trọng
-Thời gian: Thứ 3 và thứ 5