DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Các Môn Tiểu Học - Đối tượng: Lớp 1
◦ Mã Việc làm: 85243
◦ Địa điểm: Tiên Lữ - Hưng Yên
◦ Số buổi / tuần: 3
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Lớp 1
◦ Môn: Các Môn Tiểu Học
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 01/09/2016
Thông tin lớp:

- Địa chỉ: Ngô Quyền Tiên Lữ Hưng Yên
- Môn dạy: Các Môn Lớp 1