DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Các Môn Tiểu Học - Đối tượng: Lớp 2
◦ Mã Việc làm: 222633
◦ Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ
◦ Số buổi / tuần: 7
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Lớp 2
◦ Môn: Các Môn Tiểu Học
◦ Học phí: 1,680,000 đồng
◦ Ngày nhận lớp: 02/08/2018
Thông tin lớp:

Yêu cầu: sinh viên nữ tiểu học  học phí 1 buổi 60.000

-Tháng đầu trong hè học 7 ngày 
-Tựu truờng học buổi tối bình thường
Nơi dạy: hẻm 148 đường 2 tháng 2
-Thời gian: sx hv hè học buổi sáng

Dạy môn: Các Môn Tiểu Học - Đối tượng: Lớp 2
◦ Mã Việc làm: 222632
◦ Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ
◦ Số buổi / tuần: 7
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Lớp 2
◦ Môn: Các Môn Tiểu Học
◦ Học phí: 1,680,000 đồng
◦ Ngày nhận lớp: 02/08/2018
Thông tin lớp:

Yêu cầu: sinh viên nữ tiểu học  học phí 1 buổi 60.000

-Tháng đầu trong hè học 7 ngày 
-Tựu truờng học buổi tối bình thường
Nơi dạy: hẻm 148 đường 2 tháng 2
-Thời gian: sx hv hè học buổi sáng

Dạy môn: Các Môn Tiểu Học - Đối tượng: Lớp 2
◦ Mã Việc làm: 222499
◦ Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ
◦ Số buổi / tuần: 3
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Lớp 2
◦ Môn: Các Môn Tiểu Học
◦ Học phí: 700,000 đồng
◦ Ngày nhận lớp: 28/07/2018
Thông tin lớp:

Yêu cầu: sinh viên hoặc Giáo viên nữ tiểu học nếu giáo viên tăng học phí 3 buổi 900.000

Nơi dạy: gần Cầu Nguyễn Trãi
-Thời gian: sx hv
-Yêu cầu dạy lâu dài tới lớp 5 luôn