DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Toán học - Đối tượng: Lớp 6
◦ Mã Việc làm: 1865
◦ Địa điểm: TP. Sóc Trăng - Sóc Trăng
◦ Số buổi / tuần: 3
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Lớp 6
◦ Môn: Toán học
◦ Học phí: 600,000 đồng
◦ Ngày nhận lớp: 09/09/2014
Thông tin lớp:

Thời gian: buổi tối

Nơi dạy: Điện Biên Phủ
Điều kiện: gia sư là sinh viên năm 2,3 trở lên đúng chuyên ngành.