DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Hóa học - Đối tượng: Lớp 11
◦ Mã Việc làm: 288038
◦ Địa điểm: TP. Đà Lạt - Lâm Đồng
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Lớp 11
◦ Môn: Hóa học
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 19/07/2019
Thông tin lớp:

- Địa chỉ: Nguyễn Du P9 Đà Lạt
- Môn dạy: Hóa 11