DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Các Môn Tiểu Học - Đối tượng: Lớp 3
◦ Mã Việc làm: 308220
◦ Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ
◦ Số buổi / tuần: 3
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Lớp 3
◦ Môn: Các Môn Tiểu Học
◦ Học phí: 800,000 đồng
◦ Ngày nhận lớp: 02/08/2019
Thông tin lớp:

-Yêu cầu: sinh viên đúng chuyên ngành 

-Nơi dạy: 3/2
-Thời gian:sắp xếp lịch sau