DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Kinh tế Vi Mô - Đối tượng: Sinh viên Đại học
◦ Mã Việc làm: 349944
◦ Địa điểm: Binh Tân - Sài Gòn
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Sinh viên Đại học
◦ Môn: Kinh tế Vi Mô
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 05/12/2019
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: Dạy qua môn
- Địa chỉ: Tân Hoà Đông Ở.bình Trị Đông Q.bình Tân
- Môn dạy: Kinh Tế Vi Mô