DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Toán học - Đối tượng: Lớp 6
◦ Mã Việc làm: 339649
◦ Địa điểm: TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Lớp 6
◦ Môn: Toán học
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 14/11/2019
Thông tin lớp:

- Địa chỉ: Khai Quang.Vinh Yen.Vinh Phuc
- Môn dạy: Môn Toán Lop 6