DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Tiếng Anh - Đối tượng: Lớp 9
◦ Mã Việc làm: 147925
◦ Địa điểm: TP. Ninh Bình - Ninh Bình
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Lớp 9
◦ Môn: Tiếng Anh
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 07/01/2017
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: dạy học tốt và đạt hiểu quả. trình độ chuyên môn tốt, phát âm tiếng anh chuẩn.
- Địa chỉ: Đường 5 Phố 6 Phường Đông Thành Thành Phố Ninh Bình
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9

Dạy môn: Tiếng Anh - Đối tượng: Lớp 12
◦ Mã Việc làm: 6719
◦ Địa điểm: TP. Ninh Bình - Ninh Bình
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Lớp 12
◦ Môn: Tiếng Anh
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 13/09/2015
Thông tin lớp:

- Địa chỉ: lương văn thăng đông thành - Môn dạy: Anh văn 12