DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Anh văn giao tiếp - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 9047
◦ Địa điểm: TX. Sông Công - Thái Nguyên
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Anh văn giao tiếp
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 22/12/2015
Thông tin lớp:

- Địa chỉ: thai nguyen - Môn dạy: tieng anh