DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Anh văn giao tiếp - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 4314
◦ Địa điểm: Sơn Trà - Đà Nẵng
◦ Số buổi / tuần: 3
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Anh văn giao tiếp
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 04/05/2015
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: Giáo viên có tính sư phạm và Toeic >=750 hoặc bằng C anh văn - Địa chỉ: Nguyễn Thế Lộc, Đà Nẵng - Môn dạy: Anh Văn