DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Tiếng Trung Quốc - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 223616
◦ Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai
◦ Số buổi / tuần: 5
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Tiếng Trung Quốc
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 18/09/2018
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: Kỹ năng giao tiếp tiếng trung
- Địa chỉ: Làng Đen-phường Bình Minh-tp Lào Cai
- Môn dạy: Tiếng Trung Giao Tiếp

Dạy môn: Tiếng Trung Quốc - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 171627
◦ Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai
◦ Số buổi / tuần: 4
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Tiếng Trung Quốc
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 05/06/2017
Thông tin lớp:

- Môn dạy: TIẾNG TRUNG

Dạy môn: Tiếng Trung Quốc - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 23079
◦ Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Tiếng Trung Quốc
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 07/06/2016
Thông tin lớp:

- Địa chỉ: Lào Cai - Môn dạy: Tiếng Trung

Dạy môn: Tiếng Trung Quốc - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 7395
◦ Địa điểm: Yên Lạc - Vĩnh Phúc
◦ Số buổi / tuần: 3
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Tiếng Trung Quốc
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 11/10/2015
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: dạy chữ và tiếng trung để giao tiếp - Địa chỉ: yên lạc-vĩnh phúc - Môn dạy: tiếng trung