Hội gia sư
Chọn tỉnh
   Chọn huyện
   Chọn cấp
Hệ thống có 4476 địa điểm trường học.
STT TÊN TRƯỜNG ĐIỆN THOẠI EMAIL QUẬN/HUYỆN TỈNH/THÀNH
901 Tiểu học Thị trấn Phong Điền 1 c1phongdien1.phongdien.cantho@moet.edu.vn Phong Điền Cần Thơ
902 Tiểu học Thị trấn Phong Điền 2 c1phongdien2.phongdien.cantho@moet.edu.vn Phong Điền Cần Thơ
903 Tiểu học Thới An Đông 1 07103 841 140 ththoiandong1@binhthuy.vn Bình Thuỷ Cần Thơ
904 Tiểu học Thới An Đông 2 07103 747 070 ththoiandong2@binhthuy.vn Bình Thuỷ Cần Thơ
905 Tiểu học Thới An Đông 3 ththoiandong3@binhthuy.vn Bình Thuỷ Cần Thơ
906 Tiểu học Thới Bình 1 07103 824 378 ththoibinh1@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
907 Tiểu học Thới Đông 1 ththoidong1@cantho.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
908 Tiểu học Thới Đông 2 ththoidong2@cantho.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
909 Tiểu học Thới Hưng 1 ththoihung1@cantho.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
910 Tiểu học Thới Hưng 2 ththoihung2@cantho.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
911 Tiểu học Thới Tân 1 ththoitan1@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
912 Tiểu học Thới Tân 2 ththoitan2@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
913 Tiểu học Thới Thạnh  ththoithanh@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
914 Tiểu học Thới Thuận 1 ththoithuan1@cantho.edu.vn Thốt Nốt Cần Thơ
915 Tiểu học Thới Thuận 2 ththoithuan2@cantho.edu.vn Thốt Nốt Cần Thơ
916 Tiểu học Thới Thuận 3 ththoithuan3@cantho.edu.vn Thốt Nốt Cần Thơ
917 Tiểu học Thới Xuân 1 ththoixuan1@cantho.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
918 Tiểu học Thới Xuân 2 ththoixuan2@cantho.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
919 Tiểu học Thốt Nốt 1 ththotnot1@cantho.edu.vn Thốt Nốt Cần Thơ
920 Tiểu học Thốt Nốt 2 ththotnot2@cantho.edu.vn Thốt Nốt Cần Thơ
921 Tiểu học Thốt Nốt 3 ththotnot3@cantho.edu.vn Thốt Nốt Cần Thơ
922 Tiểu học Thuận An ththuanan@cantho.edu.vn Thốt Nốt Cần Thơ
923 Tiểu học Thuận Hưng 1 ththuanhung1@cantho.edu.vn Thốt Nốt Cần Thơ
924 Tiểu học Thuận Hưng 2 ththuanhung2@cantho.edu.vn Thốt Nốt Cần Thơ
925 Tiểu học Thuận Hưng 3 ththuanhung3@cantho.edu.vn Thốt Nốt Cần Thơ
926 Tiểu học Thực Hành 07103 738 190 ththuchanh@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
927 Tiểu học Thường Thạnh ththuongthanh@cantho.edu.vn Cái Răng Cần Thơ
928 Tiểu học Trà Nóc 1 thtranoc1@binhthuy.vn Bình Thuỷ Cần Thơ
929 Tiểu học Trà Nóc 2 07103 841 122 thtranoc2@binhthuy.vn Bình Thuỷ Cần Thơ
930 Tiểu học Trà Nóc 3 07103 841 226 thtranoc3@binhthuy.vn Bình Thuỷ Cần Thơ
931 Tiểu học Trà Nóc 4 07103 844 153 thtranoc4@binhthuy.vn Bình Thuỷ Cần Thơ
932 Tiểu học Trần Hoàng Na thtranhoangna@cantho.edu.vn Cái Răng Cần Thơ
933 Tiểu học Tràn Hưng Đạo tieuhoc2cvl@pgdomon.edu.vn Ô Môn Cần Thơ
934 Tiểu học Trần Phú tieuhoc2thoilong@pgdomon.edu.vn Ô Môn Cần Thơ
935 Tiểu học Trần Quốc Toản 07103 825 383 thtranquoctoan@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
936 Tiểu học Trung An 1 thtrungan1@cantho.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
937 Tiểu học Trung Hưng 1 thtrunghung1@cantho.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
938 Tiểu học Trung Hưng 2 thtrunghung2@cantho.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
939 Tiểu học Trung Hưng 3 thtrunghung3@cantho.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
940 Tiểu học Trung Kiên 1 thtrungkien1@cantho.edu.vn Thốt Nốt Cần Thơ
941 Tiểu học Trung Kiên 2 thtrungkien2@cantho.edu.vn Thốt Nốt Cần Thơ
942 Tiểu học Trung Kiên 3 thtrungkien3@cantho.edu.vn Thốt Nốt Cần Thơ
943 Tiểu học Trung Nhứt 1 thtrungnhut1@cantho.edu.vn Thốt Nốt Cần Thơ
944 Tiểu học Trung Nhứt 2 thtrungnhut2@cantho.edu.vn Thốt Nốt Cần Thơ
945 Tiểu học Trung Thạnh 1 thtrungthanh1@cantho.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
946 Tiểu học Trung Thạnh 2 thtrungthanh2@cantho.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
947 Tiểu học Trung Thạnh 3 thtrungthanh3@cantho.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
948 Tiểu học Trưng Vương tieuhoc4cvl@pgdomon.edu.vn Ô Môn Cần Thơ
949 Tiểu học Trương Định tieuhoc4thoian@pgdomon.edu.vn Ô Môn Cần Thơ
950 Tiểu học TT Thạnh An 1 thttthanhan1@cantho.edu.vn Vĩnh Thạnh Cần Thơ
951 Tiểu học TT Thạnh An 2 thttthanhan2@cantho.edu.vn Vĩnh Thạnh Cần Thơ
952 Tiểu học TT Thạnh An 3 thttthanhan3@cantho.edu.vn Vĩnh Thạnh Cần Thơ
953 Tiểu học TT Thới Lai 1 ththitranthoilai1@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
954 Tiểu học TT Thới Lai 2 ththitranthoilai2@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
955 Tiểu học TT Vĩnh Thạnh thttvinhthanh@cantho.edu.vn Vĩnh Thạnh Cần Thơ
956 Tiểu học tư thục Việt Mỹ 07103 731 090 thttvietmy@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
957 Tiểu học Viện Lúa thvienlua@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
958 Tiểu học Vĩnh Bình 1 thvinhbinh1@cantho.edu.vn Vĩnh Thạnh Cần Thơ
959 Tiểu học Vĩnh Bình 2 thvinhthanh2@cantho.edu.vn Vĩnh Thạnh Cần Thơ
960 Tiểu học Vĩnh Trinh 1 thvinhtrinh1@cantho.edu.vn Vĩnh Thạnh Cần Thơ
961 Tiểu học Vĩnh Trinh 2 thvinhtrinh2@cantho.edu.vn Vĩnh Thạnh Cần Thơ
962 Tiểu học Vĩnh Trinh 3 thvinhtrinh3@cantho.edu.vn Vĩnh Thạnh Cần Thơ
963 Tiểu học Võ Thị Sáu tieuhoc1phuocthoi@pgdomon.edu.vn Ô Môn Cần Thơ
964 Tiểu học Võ Toản 07103 894 352 thvotruongtoan@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
965 Tiểu học Xuân 1 thtruongxuan1@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
966 Tiểu học Xuân 2 thtruongxuan2@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
967 Tiểu học Xuân A thtruongxuana@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
968 Tiểu học Xuân B thtruongxuanb@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
969 Tiểu học Xuân Khánh 2 07103 835 362 thxuankhanh2@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
970 Tiểu học Xuân Thắng thxuanthang@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
971 TT. GDTX Ninh Kiều 07103 821 106 ttgdtxninhkieu.cantho@moet.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
972 TT. GDTX Bình Thủy 07103 888 579 ttgdtxbinhthuy.cantho@moet.edu.vn Bình Thuỷ Cần Thơ
973 TT. GDTX Cái Răng 0710.3912.730 ttgdtxcairang.cantho@moet.edu.vn Cái Răng Cần Thơ
974 TT. GDTX Cờ Đỏ 0710.3689.280 ttgdtxcodo.cantho@moet.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
975 TT. GDTX Ô Môn 0710.3861.419 ttgdtxomon.cantho@moet.edu.vn Ô Môn Cần Thơ
976 TT. GDTX Phong Điền 0710.3942.151 ttgdtxphongdien.cantho@moet.edu.vn Phong Điền Cần Thơ
977 TT. GDTX Thới Lai Thới Lai Cần Thơ
978 TT. GDTX Thốt Nốt 0710.3851.035 ttgdtxthotnot.cantho@moet.edu.vn Thốt Nốt Cần Thơ
979 TT. GDTX Vĩnh Thạnh 0710.3641.188 ttgdtxvinhthanh.cantho@moet.edu.vn Vĩnh Thạnh Cần Thơ
980 TT. GDTX-KTTH-HN Cần Thơ 07103 824 427 ttgdtxktthhn.cantho@moet.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
981 TT. Ngoại ngữ - Tin học TP.Cần Thơ 07103 820 754 ttngoaingu-tinhoc.cantho@moet.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
982 TC nghề Cao Bằng TP. Cao Bằng Cao Bằng
983 THPT Bản Ngà Bảo Lạc Cao Bằng
984 THPT Bằng Ca Hạ Lang Cao Bằng
985 THPT Bảo Lạc Bảo Lạc Cao Bằng
986 THPT Bảo Lâm Bảo Lâm Cao Bằng
987 THPT Bế Văn Đàn TP. Cao Bằng Cao Bằng
988 THPT Cách Linh Phục Hoà Cao Bằng
989 THPT Canh Tân Thạch An Cao Bằng
990 THPT Cao Bình Hoà An Cao Bằng
991 THPT Chuyên Cao Bằng TP. Cao Bằng Cao Bằng
992 THPT Đống Đa Quảng Uyên Cao Bằng
993 THPT DTNT Cao Bằng TP. Cao Bằng Cao Bằng
994 THPT Hạ Lang Hạ Lang Cao Bằng
995 THPT Hà Quảng Hà Quảng Cao Bằng
996 THPT Hoà An Hoà An Cao Bằng
997 THPT Lục Khu Hà Quảng Cao Bằng
998 THPT Lý Bôn Bảo Lâm Cao Bằng
999 THPT Nà Bao Nguyên Bình Cao Bằng
1000 THPT Nà Giàng Hà Quảng Cao Bằng