Hội gia sư
Chọn tỉnh
   Chọn huyện
   Chọn cấp
Hệ thống có 4476 địa điểm trường học.
STT TÊN TRƯỜNG ĐIỆN THOẠI EMAIL QUẬN/HUYỆN TỈNH/THÀNH
4001 TT. GDTX huyện Phú Lương Phú Lương Thái Nguyên
4002 TT. GDTX huyện Võ Nhai Võ Nhai Thái Nguyên
4003 TT. GDTX Thị xã Sông Công TX. Sông Công Thái Nguyên
4004 TT. GDTX tỉnh TP. Thái Nguyên Thái Nguyên
4005 TT. GDTXTP Thái Nguyên TP. Thái Nguyên Thái Nguyên
4006 CĐ nghề Công nghiệp TP. Thanh Hóa Thanh Hoá
4007 CĐ nghề Lam Kinh TP. Thanh Hóa Thanh Hoá
4008 CĐ TDTT Thanh Hóa TP. Thanh Hóa Thanh Hoá
4009 CĐ VHNT Thanh Hóa TP. Thanh Hóa Thanh Hoá
4010 CĐ Y tế Thanh Hóa TP. Thanh Hóa Thanh Hoá
4011 Đại học Hồng Đức (037)910.222 TP. Thanh Hóa Thanh Hoá
4012 TC An Nhất Vinh Hoằng Hóa Thanh Hoá
4013 TC nghề Bỉm Sơn TX. Bỉm Sơn Thanh Hoá
4014 TC nghề Giao thông Vận tải TP. Thanh Hóa Thanh Hoá
4015 TC nghề Hưng Đô Thiệu Hoá Thanh Hoá
4016 TC nghề Kỹ nghệ TP. Thanh Hóa Thanh Hoá
4017 TC nghề Miền núi Thanh Hoá Ngọc Lặc Thanh Hoá
4018 TC nghề Nga Sơn Nga Sơn Thanh Hoá
4019 TC nghề Nghi Sơn Tĩnh Gia Thanh Hoá
4020 TC nghề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Thanh Hóa Thanh Hoá
4021 TC nghề Phát thanh Truyền hình Quảng Xương Thanh Hoá
4022 TC nghề Thanh thiếu niên đặc biệt khó khăn TP. Thanh Hóa Thanh Hoá
4023 TC nghề Thương mại Du lịch Quảng Xương Thanh Hoá
4024 TC nghề tư thục Việt Trung Quảng Xương Thanh Hoá
4025 TC nghề VINASHIN9 TX. Bỉm Sơn Thanh Hoá
4026 TC nghề Xây dựng TP. Thanh Hóa Thanh Hoá
4027 TC Nông Lâm Thanh Hóa TP. Thanh Hóa Thanh Hoá
4028 TC Thương mại TW5 TP. Thanh Hóa Thanh Hoá
4029 TC Thủy Sản Thanh Hóa TP. Thanh Hóa Thanh Hoá
4030 THPT Ba Đình Nga Sơn Thanh Hoá
4031 THPT Bá Thước Bá Thước Thanh Hoá
4032 THPT Bá Thước 3 Bá Thước Thanh Hoá
4033 THPT Bắc Sơn Ngọc Lặc Thanh Hoá
4034 THPT Bỉm Sơn TX. Bỉm Sơn Thanh Hoá
4035 THPT Cầm Bá Thước Thường Xuân Thanh Hoá
4036 THPT Cẩm Thuỷ 1 Cẩm Thủy Thanh Hoá
4037 THPT Cẩm Thuỷ 2 Cẩm Thủy Thanh Hoá
4038 THPT Cẩm Thuỷ 3 Cẩm Thủy Thanh Hoá
4039 THPT Chuyên Lam Sơn TP. Thanh Hóa Thanh Hoá
4040 THPT Dân Tộc Nội trú tỉnh TH TP. Thanh Hóa Thanh Hoá
4041 THPT Đặng Thai Mai Quảng Xương Thanh Hoá
4042 THPT Đào Duy Anh TP. Thanh Hóa Thanh Hoá
4043 THPT Đào Duy Từ TP. Thanh Hóa Thanh Hoá
4044 THPT Đinh Chương Dương Hậu Lộc Thanh Hoá
4045 THPT Đông Sơn Đông Sơn Thanh Hoá
4046 THPT Đông Sơn 1 Đông Sơn Thanh Hoá
4047 THPT Đông Sơn 2 Đông Sơn Thanh Hoá
4048 THPT Dương Đình Nghệ Thiệu Hoá Thanh Hoá
4049 THPT Hà Tông Huân Yên Định Thanh Hoá
4050 THPT Hà Trung Hà Trung Thanh Hoá
4051 THPT Hà Văn Mao Bá Thước Thanh Hoá
4052 THPT Hàm Rồng TP. Thanh Hóa Thanh Hoá
4053 THPT Hậu Lộc 1 Hậu Lộc Thanh Hoá
4054 THPT Hậu Lộc 2 Hậu Lộc Thanh Hoá
4055 THPT Hậu Lộc 3 Hậu Lộc Thanh Hoá
4056 THPT Hậu Lộc 4 Hậu Lộc Thanh Hoá
4057 THPT Hoằng Hoá Hoằng Hóa Thanh Hoá
4058 THPT Hoằng Hoá 2 Hoằng Hóa Thanh Hoá
4059 THPT Hoằng Hoá 3 Hoằng Hóa Thanh Hoá
4060 THPT Hoằng Hoá 4 Hoằng Hóa Thanh Hoá
4061 THPT Hoàng Lệ Kha Hà Trung Thanh Hoá
4062 THPT Lam Kinh Thọ Xuân Thanh Hoá
4063 THPT Lang Chánh Lang Chánh Thanh Hoá
4064 THPT Lê Hoàn Thọ Xuân Thanh Hoá
4065 THPT Lê Hồng Phong TX. Bỉm Sơn Thanh Hoá
4066 THPT Lê Lai Ngọc Lặc Thanh Hoá
4067 THPT Lê Lợi Thọ Xuân Thanh Hoá
4068 THPT Lê Văn Hưu Thiệu Hoá Thanh Hoá
4069 THPT Lê Văn Linh Thọ Xuân Thanh Hoá
4070 THPT Lê Viết Tạo Hoằng Hóa Thanh Hoá
4071 THPT Lương Đắc Bằng Hoằng Hóa Thanh Hoá
4072 THPT Lưu Đình Chất Hoằng Hóa Thanh Hoá
4073 THPT Lý Thường Kiệt TP. Thanh Hóa Thanh Hoá
4074 THPT Mai Anh Tuấn Nga Sơn Thanh Hoá
4075 THPT Mường Lát Mường Lát Thanh Hoá
4076 THPT Nga Sơn Nga Sơn Thanh Hoá
4077 THPT Ngọc Lặc Ngọc Lặc Thanh Hoá
4078 THPT Nguyễn Hoàng Hà Trung Thanh Hoá
4079 THPT Nguyễn Huệ Quảng Xương Thanh Hoá
4080 THPT Nguyễn Mộng Tuân Đông Sơn Thanh Hoá
4081 THPT Nguyễn Quán Nho Thiệu Hoá Thanh Hoá
4082 THPT Nguyễn Thị Lợi TX. Sầm Sơn Thanh Hoá
4083 THPT Nguyễn Trãi TP. Thanh Hóa Thanh Hoá
4084 THPT Nguyễn Xuân Nguyên Quảng Xương Thanh Hoá
4085 THPT Như Thanh Như Thanh Thanh Hoá
4086 THPT Như Thanh 2 Như Thanh Thanh Hoá
4087 THPT Như Xuân Như Xuân Thanh Hoá
4088 THPT Như Xuân 2 Như Xuân Thanh Hoá
4089 THPT Nông Cống Nông Cống Thanh Hoá
4090 THPT Nông Cống 1 Nông Cống Thanh Hoá
4091 THPT Nông Cống 2 Nông Cống Thanh Hoá
4092 THPT Nông Cống 3 Nông Cống Thanh Hoá
4093 THPT Nông Cống 4 Nông Cống Thanh Hoá
4094 THPT Quan Hoá Quan Hóa Thanh Hoá
4095 THPT Quan Sơn Quan Sơn Thanh Hoá
4096 THPT Quan Sơn 2 Quan Sơn Thanh Hoá
4097 THPT Quảng Xương 1 Quảng Xương Thanh Hoá
4098 THPT Quảng Xương 2 Quảng Xương Thanh Hoá
4099 THPT Quảng Xương 3 Quảng Xương Thanh Hoá
4100 THPT Quảng Xương 4 Quảng Xương Thanh Hoá